Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA KlUSDISCOUNTER GEVESTIGD TE (7207 EA) ZUTPHEN AAN LEESTENSEWEG 10 KVK-NUMMER: 52017524

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, opdracht en overeenkomst tussen Klusdiscounter, hierna te noemen: “Klusdiscounter”, en een Opdrachtgever waarop Klusdiscounter deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Klusdiscounter, voor de uitvoering waarvan door Klusdiscounter derden dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de medewerkers van Klusdiscounter en zijn directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoopof andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. De opdracht van de Opdrachtgever geldt als acceptatie van onderhavige voorwaarden van Klusdiscounter. Individuele afwijkende bepalingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, zijn slechts bindend indien deze nadrukkelijk en schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.
6. Het door Opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepasselijkheid en de inhoud van deze voorwaarden.
7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overeenkomst en de algemene voorwaarden voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg met partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zo veel mogelijk benadert.
8. In het geval deze algemene voorwaarden en de schriftelijke overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, prevaleren de in de schriftelijke overeenkomst opgenomen voorwaarden.
9. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
10. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
11. Indien Klusdiscounter niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Klusdiscounter in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
1. De offerte wordt schriftelijke elektronisch uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden.
2. Alle offertes en aanbiedingen van Klusdiscounter zijn vrijblijvend en kunnen zo nodig worden herroepen, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3. Klusdiscounter kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. De door Klusdiscounter in afbeeldingen, tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prijs, prestatie, kleur, finish of resultaten moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. Opdrachtgever kan hieraan op generlei wijze rechten ontlenen en Klusdiscounter is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de gegevens.
5. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen die door Klusdiscounter of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Klusdiscounter en mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins worden vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Klusdiscounter gedaan verzoek op kosten van de opdrachtgever aan hem te worden teruggezonden.
6. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
7. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Klusdiscounter daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Klusdiscounter anders aangeeft.
8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Klusdiscounter niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
9. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is Klusdiscounter gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek hij de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien hij zulks voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever getekende offerte door Klusdiscounter retour is ontvangen of in opdracht van Opdrachtgever door Klusdiscounter met de uitvoering van de werkzaamheden is aangevangen.
2. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers, zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Klusdiscounter tegenover ieder van hen recht op nakoming van het geheel.

Artikel 4. Verplichtingen opdrachtgever
1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Klusdiscounter aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Klusdiscounter worden verstrekt.
2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Klusdiscounter tijdig kan beschikken over:
– De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen);
– Het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
– Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
– Aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, perslucht en water.
3. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Klusdiscounter zijn verstrekt, heeft Klusdiscounter het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Klusdiscounter ter beschikking heeft gesteld. Klusdiscounter is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Klusdiscounter is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
4. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.
5. Het is opdrachtgever niet toegestaan om voor de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, aan het werk zelf dan wel door derden werkzaamheden uit te (laten) voeren, zonder voorafgaande toestemming van Klusdiscounter.
6. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Klusdiscounter gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Klusdiscounter daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 5. leveringstermijn
1. Opgegeven of overeengekomen levertermijnen en termijnen waarbinnen werkzaamheden gerealiseerd moeten zijn, zijn vrijblijvend en niet fataal in de zin van de wet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Overschrijding van bovengenoemde termijnen door Klusdiscounter leidt slechts tot verzuim van Klusdiscounter, indien Klusdiscounter, na verloop van de overeengekomen termijn door de Opdrachtgever schriftelijk met inachtneming van een redelijke termijn van ten minste 14 dagen, voor nakoming, in gebreke is gesteld en Klusdiscounter alsnog niet nakomt binnen de bedoelde redelijke termijn.
3. Klusdiscounter is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Klusdiscounter de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6. Uitvoering
1. Klusdiscounter zal het werk naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Klusdiscounter heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Indien door Klusdiscounter of door Klusdiscounter ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
4. De Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden
– onjuistheden in de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens.

Artikel 7. Meerwerk, wijziging overeenkomst en prijsverhoging
1. Indien door wensen van Opdrachtgever, die door Klusdiscounter redelijkerwijs als wijziging of als aanvulling op het gestelde in de offerte dan wel de overeenkomst kunnen worden beschouwd (waaronder ook valt een vertraging of uitloop van de uitvoering van de werkzaamheden die kan worden toegerekend aan Opdrachtgever), de hoeveelheid werkzaamheden die Klusdiscounter op grond van deze overeenkomst dient te verrichten toeneemt, dan is er sprake van meerwerk.
2. Indien Klusdiscounter van mening is dat er sprake is van meerwerk, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk melding maken aan Opdrachtgever, en vragen om schriftelijke goedkeuring voor de uitvoering van het voorgestelde meerwerk en het daarvoor door Klusdiscounter gedane aanbod inclusief levertermijn, behoudens indien sprake is van spoedeisende omstandigheden.
3. Opdrachtgever zal steeds binnen vijf (5) werkdagen beslissen over het voorgestelde meerwerk. De werkzaamheden die in het kader van geaccepteerd meerwerk zullen worden verricht zullen schriftelijk worden vastgelegd en door beide partijen worden geaccordeerd, behoudens indien sprake is van spoedeisende omstandigheden.
4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Klusdiscounter zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
5. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Klusdiscounter gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Opdrachtgever bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Klusdiscounter op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Klusdiscounter een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
7. Indien Klusdiscounter bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs of een bepaald honorarium overeenkomt, dan is Klusdiscounter onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:
– indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
– in andere gevallen, die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, waardoor de bedragen genoemd in de overeenkomst afwijken van de werkelijk door Klusdiscounter te maken kosten.

Artikel 8. Oplevering en onderhoudstermijn
1. Het werk geldt als opgeleverd wanneer Klusdiscounter heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de Opdrachtgever het werk heeft aanvaard. Ter gelegenheid van de oplevering wordt een door beide partijen te ondertekenen opleveringsrapport opgemaakt. Een door de opdrachtgever geconstateerde tekortkoming die door Klusdiscounter niet wordt erkend, wordt in het opleveringsrapport als zodanig vermeld.
2. Indien Klusdiscounter heeft medegedeeld dat het werk voor oplevering gereed is en de Opdrachtgever niet binnen 8 dagen daarna laat weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.
3. Indien de Opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk of elektronisch te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn. Onder kleine gebreken wordt in ieder geval verstaan gronden die geen verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en kleine fouten die de ingebruikneming redelijkerwijs niet in de weg staan.
4. Indien de Opdrachtgever het werk in gebruik neemt, geldt het werk als opgeleverd.
5. Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal Klusdiscounter na overleg met de Opdrachtgever een nieuwe datum noemen waarop het werk gereed zal zijn voor oplevering.
6. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van Opdrachtgever.
7. Door Klusdiscounter erkende tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk hersteld.
8. De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk wordt als opgeleverd wordt beschouwd. Klusdiscounter is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, zo spoedig mogelijk te herstellen.
Artikel 9. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Klusdiscounter is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden en het werk in onvoltooide staat te beëindigen, indien:
– de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst Klusdiscounter ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
– de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Klusdiscounter kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
– indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Klusdiscounter kan worden gevergd.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Klusdiscounter op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Klusdiscounter de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
3. Indien Klusdiscounter tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Klusdiscounter gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5. Indien op grond van dit artikel sprake is van opschorting of ontbinding, heeft Klusdiscounter recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door hem door de beëindiging bespaarde kosten. Klusdiscounter is gerechtigd om in plaats van voorgaande aanspraak, 10% van de waarde van het niet uitgevoerde deel van het werk in rekening te brengen
6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Klusdiscounter vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Klusdiscounter op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Overmacht
1. Klusdiscounter is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Klusdiscounter geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Klusdiscounter niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Klusdiscounter heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Klusdiscounter zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Klusdiscounter kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voorzoveel Klusdiscounter ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Klusdiscounter gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11. Betaling en incassokosten
1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt Klusdiscounter telkens bij of na het verstrijken van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de opdrachtgever toe. De door de opdrachtgever aan de aannemer verschuldigd omzetbelasting wordt afzonderlijk vermeld.
2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Klusdiscounter aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Klusdiscounter aangegeven. Bij de oplevering dienen alle ingediende termijnfacturen en de facturen met betrekking tot overeengekomen meerwerk te zijn voldaan. Klusdiscounter is gerechtigd de factuur betreffende de bij oplevering verschuldigde termijn 14 dagen voor de geplande oplever in te dienen.
3. Binnen een redelijke termijn na de dag waarop het werk is opgeleverd, dient Klusdiscounter een eindafrekening in. Betaling van het verschuldigde bedrag van de eindafrekening dient plaats te vinden uiterlijk 30 dagen na de dag waarop Klusdiscounter de eindafrekening heeft ingediend.
4. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd, welke gelijk is aan de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
5. Klusdiscounter heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Klusdiscounter kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Klusdiscounter kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
6. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Klusdiscounter verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
7. Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten . Indien Klusdiscounter echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
8. Klusdiscounter is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de Opdrachtgever vooruitbetaling of zekerheid te verlangen alvorens met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang te maken.

Artikel 12. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
1. Het door Klusdiscounter op te leveren werk en de te leveren diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van oplevering of dienstverlening redelijkerwijs gesteld kunnen worden.
2. De opdrachtgever is verplicht Klusdiscounter van een gebrek binnen een redelijke termijn mededeling te doen en Klusdiscounter de gelegenheid te geven binnen een redelijke termijn voor diens rekening toerekenbare tekortkomingen en/of gebreken, waarvoor Klusdiscounter aansprakelijk is, te herstellen of op te heffen. Voor eventuele schriftelijke gebreken geldt als redelijke termijn een termijn van zeven dagen na oplevering. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen, na ontdekking daarvan, aan Klusdiscounter te worden gemeld.
3. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van het opgeleverde werk en hetgeen waartoe hij Klusdiscounter opdracht gegeven heeft.
4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Klusdiscounter daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Klusdiscounter en de door Klusdiscounter bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 13. Aansprakelijkheid opdrachtgever
1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens.
2. Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande gebouwen, werken en terreinen enerzijds en de toestand die Klusdiscounter redelijkerwijs had mogen verwachten, geven Klusdiscounter recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten.
3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
4. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en wijkwijzen, daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend , alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
5. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, komen de gevolgen hiervan voor rekening van opdrachtgever.
6. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk en de schade en vertraging die Klusdiscounter lijdt als gevolg van door de opdrachtnemer of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
7. De gevolgen van naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de offerte in werking treden, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Klusdiscounter de gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.

Artikel 14. Aansprakelijkheid Klusdiscounter bij uitvoering van het werk
1. Ingeval van tekortkoming in het ontwerp, is Klusdiscounter hiervoor slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen hem kunnen worden toegerekend. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het voor het verrichten van de ontwerpwerkzaamheden overeengekomen bedrag. Indien geen bedrag voor de ontwerpwerkzaamheden is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van Klusdiscounter beperkt tot 10% van de aannemingsom.
2. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van Klusdiscounter met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk is opgeleverd of als opgeleverd geldt.
Onverminderd aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet is Klusdiscounter aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan Klusdiscounter in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen.
4. Klusdiscounter is slechts aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van opdrachtgever of derden voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Klusdiscounter, zijn personeel, onderaannemers of leveranciers.

Artikel 15. Aansprakelijkheid Klusdiscounter na oplevering
1. Na de dag waarop het werk is opgeleverd is Klusdiscounter niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.
2. Het in lid 1 bepaalde lijdt uitzondering indien sprake is van een gebrek dat in de onderhoudstermijn aan de dag is getreden en dat redelijkerwijs niet bij oplevering door opdrachtgever onderkend had kunnen worden, tenzij Klusdiscounter aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van waarschijnlijk moet worden toegeschreven aan een omstandigheid, die aan de opdrachtgever kan worden toegerekend.
3. Indien Klusdiscounter aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Klusdiscounter beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. Klusdiscounter is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Klusdiscounter aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Klusdiscounter toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Klusdiscounter is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Klusdiscounter of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 16. Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaart Klusdiscounter voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Klusdiscounter toerekenbaar is. Indien Klusdiscounter uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Klusdiscounter zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Klusdiscounter, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Klusdiscounter en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

artikel 17. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Klusdiscounter in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Klusdiscounter totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Klusdiscounter gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Door Klusdiscounter geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Klusdiscounter veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is opdrachtgever verplicht om Klusdiscounter daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Klusdiscounter ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Klusdiscounter gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6. Voor het geval Klusdiscounter zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Klusdiscounter en door Klusdiscounter aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Klusdiscounter zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 18. Intellectuele eigendom
Klusdiscounter behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Klusdiscounter heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
artikel 19. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Klusdiscounter partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Klusdiscounter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Klusdiscounter het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 20. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Klusdisocunter.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
4. Klusdiscounter behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen of aan te vullen. Klusdiscounter zal Opdrachtgever indien zij tot wijziging overgaat Opdrachtgever daarvan in kennis stellen onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de gewijzigde algemene voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien de Opdrachtgever tegen de gewijzigde algemene voorwaarden geen bezwaar maakt, beheersten deze vanaf de door Klusdiscounter aangegeven datum de tussen partijen gemaakte afspraken.